Nyt ilmainen toimitus kaikkiin yli 80€ tilauksiin!

Tietosuoja ja evästekäytäntö

 

Henkilötietolain (523/1999)10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

HB-Clothing Oy

Pohjoisranta 14 C 80

00170 Helsinki

Y-tunnus 3287453-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Otso Bull

Seunalantie 9, 04200 Kerava

otso.bull@bulldesign.fi, +358 440 644 744

Rekisterin nimi

HB-Clothing asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti asiakkaan ja HB-Clothing välisen sopimuksen toteuttamiseen. Siltä osin, kun henkilötietoja käsitellään laajemmin, kuin mitä sopimuksen toteuttaminen vaatii, on käsittelyn perusteena HB-Clothing oikeutettu etu ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita ja palveluitaan ja neuvoa asiakkaitaan ja sopimusta valmistelevia, tulevia asiakkaitaan. Oikeutetun edun alla tapahtuvaa käsittelyä ovat myös asiakasrekisterin tietojen perusteella suoritettavat markkinointi- ja viestintätoimet.

HB-Clothing käsittelee asiakkaiden henkilötietoja soveltuvan tietosuojasääntelyn mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja toimitus
  • uutiskirjeiden lähettäminen
  • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
  • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja etämyynti
  • rekisterinpitäjän liiketoimintojen kehittäminen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
  • oikeudellisia väitteitä vastaan puolustautuminen
  • kirjanpito ja muut lainsäädännön vaatimuksiin perustuvat velvoitteet

Rekisterintietosisältö

Yleisesti asiakasrekisteriin kerätään asiakkaan yhteyshenkilön tai henkilöasiakkaan nimi, osoite- ja yhteystiedot sekä tiedot asiakkaan ostohistoriasta. Lisäksi asiakasrekisteriin kirjataan asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja kuten asiakastapaamisiin liittyviä merkintöjä.

Lisäksi rekisteri sisältää tiedon suostumuksesta uutiskirjeen vastaanottamiseen ja tieto mahdollisesta osallistumisesta HB-Clothing:in järjestämiin tilaisuuksiin.

Mikäli asiakas kieltäytyy sopimuksen toteuttamista varten tarvittavien perustietojensa luovuttamisesta HB-Clothing:lle, ei asiakkaalle välttämättä voida tarjota hänen toivomiaan tuotteita tai palveluita.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja hankitaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään (mm. tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä).

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yritystietopalveluista sekä muilta luotettavilta tahoilta, kuten viranomaisilta ja markkinointiin liittyviä palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

BullDesign ei lähtökohtaisesti luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille. Asiakkaan käyttämä maksunvälittäjä (pankki, luottokorttiyhtiö), tulee kuitenkin ostotilanteissa saamaan tiedon asiakkaan ostotapahtumasta.

Tämän lisäksi HB-Clothing voi teknisesti siirtää tietoja sellaisille tavanomaisille IT-palveluntarjoajille, jotka toimivat HB-Clothing:in lukuun ja vastuulla (esim. palvelinhotelli, konesalipalvelu ja vastaavat). HB-Clothing huolehtii sopimuksin siitä, etteivät nämä tahot käsittele henkilötietoja muutoin kuin lain sallimin tavoin HB-Clothing:n mukaisia ohjeita ja tätä tietosuojaselostetta noudattaen.

BullDesign käyttää verkkokaupassa lisäksi ulkoisia analytiikkapalveluita kuten Google Analyticsiä joka voi asettaa kotisivujen käyttäjän päätelaitteelle evästeitä. Google Analyticistä voi saada lisätietoa osoitteesta https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Asiakkaan käyttämästä maksupalvelusta riippuen, on kuitenkin mahdollista, että maksutapahtumaa koskevia tietoja käsitellään myös ulkomailla. Asiakkaan tule varmistaa tämä omalta maksunvälityspalvelultaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja salasanoin. Käyttöoikeudet määrittelee rekisteriasioista vastaava henkilö.

Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai yhteistyökumppaneiden henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain HB-Clothing:in palveluksessa olevilla henkilöllä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita HB-Clothing kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia HB-Clothing:ia rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa HB-Clothing:in vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja tai rekisteriin on suoraan rekisteröidyn toiminnan seurauksena syntynyt tietoja, joita käsitellään asiakkaan ja HB-Clothing:in välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos tämä on teknisesti mahdollista.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 1. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Edellä mainittuihin rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt ovat lähtökohtaisesti maksuttomia ja ne tulee lähettää rekisterinpitäjälle selosteen kohdassa 1 osoitettuja yhteystietoja käyttäen.

Vastaamme rekisteröityjen pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli emme toteuta pyyntöä, ilmoitamme rekisteröidylle syyt tähän (esimerkiksi lainsäädäntöön perustuvat syyt).

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että HB-Clothing ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muutokset tietosuojaselostukseen

HB-Clothing voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Olennaisista muutoksista voidaan tapauskohtaisesti tiedottaa esimerkiksi HB-Clothing:n verkkosivuilla tai ne voidaan kommunikoida suoraan rekisteröidyille, mikäli soveltuva lainsäädäntö tätä vaatii. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa kuitenkin tarkistaa säännöllisesti.